Vedtægter 2009

Vedtægter (19. marts 2009)

§ 1.

Foreningens navn er:

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO). Foreningen er en fraktion af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser i relation til specialet.

§ 3.

a. I FYGO kan alle yngre læger, der er medlemmer af DSOG, optages.

b. Indmeldelse sker elektronisk via FYGO’s hjemmeside www.fygo.dk . Ved den elektroniske indmeldelse i FYGO bliver man automatisk meldt ind i DSOG medmindre man anfører (under ”Bemærkningerne”), at man allerede er medlem af DSOG.

c. Udmeldelse sker elektronisk via FYGO’s hjemmeside www.fygo.dk . Ved eventuel samtidig udmeldelse af DSOG skal dette anføres under ”Bemærkninger”.   Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

d. Når et FYGO-medlem bliver medlem af FAS ophører medlemskabet af FYGO. Alle FAS-medlemmer, der er medlemmmer af DSOG, kan optages som støttemedlemmer af FYGO, mod et af FYGOs generalforsamling fastsat årligt kontingent. Som støttemedlem kan man deltage i FYGOs arrangementer til medlemspris. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede ved FYGOs generalforsamling.

§ 4.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig over for generalforsamlingen, foreningens højeste myndighed.

§ 5.

a. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden generalforsamlingen i DSOG. Bestyrelsen annoncerer tidspunkt og sted for generalforsamlingen senest 6 uger før afholdelse af denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen via FYGOs hjemmeside med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende faste punkter:

– Valg af dirigent.

– Beretning fra formand, bestyrelse og arbejdsgrupper.

– Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.

– Valg af formand, øvrige bestyrelse og to revisorer, jvf. paragraf 8.

– Valg af FYGO´s kandidater til DSOG´s bestyrelses- og udvalg (undervisnings- og efteruddannelsesudvalget). Det endelige valg finder sted på DSOG´s GF.

– Eventuelt.

b. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

c. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot ét medlem forlanger det.

d. Ved stemmelighed til valg skal der foretages et bundet omvalg. Ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

e. Der kan stemmes om sager optaget på dagsordenen ved skriftlig fuldmagt, som skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved afstemningens begyndelse. Hvert fremmødt medlem kan højest medbringe én fuldmagt fra et andet medlem.

f. Der kan ikke træffes principielle beslutninger under dagsordenens punkt Eventuelt.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYGO´s bestyrelse, hvis mindst to medlemmer af denne ønsker det. Hvis mindst 1/5 af FYGOs ordinære medlemmer skriftligt begærer dette over for bestyrelsen, skal denne hurtigst muligt, dog inden 2 uger, skriftligt, via FYGOs hjemmeside, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel.

§ 7.

Ved den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår (= kalenderår) samt budget og forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.

§ 8.

a. Bestyrelsen, der består af formand og 6 medlemmer, vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at der hvert år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis afgang i utide nødvendiggør valg af flere medlemmer, afkortes valgperioden for de valgte, som får færrest stemmer til et år. Dersom formanden, et medlem af bestyrelsen eller et associeret medlem fratræder i valgperioden eller har forventet fravær af mere end 6 mdrs varighed, kan bestyrelsen vælge at rekonstituere sig og indkalde bestyrelsens suppleanter. Ved frafald af suppleanter kan bestyrelsen vælge at supplere sig med et af selskabets ordinære medlemmer indtil nyvalg kan finde sted, dvs indtil førstkommende generalforsamling. Formanden vælges hvert andet år. Hvert år vælges 1 revisor, som sidder i 2 år. Afstemningerne er skriftlige. Bestyrelsen skal fortrinsvis sammensættes således, at den har bestyrelsesmedlemmer såvel vest som øst for Storebælt.

b. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær, en kasserer, en repræsentant til ENTOG og to repræsentanter til NFYOG.

c. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun ske een gang i to på hinanden følgende perioder, men funktions tid som suppleant fratrækkes ikke i funktions tiden som bestyrelsesmedlem. Ingen må være medlem af bestyrelsen i mere end 3 på hinanden følgende fulde perioder.

d. Valgbare er alle ordinære medlemmer af FYGO. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes så max. Halvdelen af den siddende bestyrelse er speciallæger. Såfremt dette overstiges, og frivillig afgang ikke kan aftales, skal længst siddende speciallæge udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling.

e Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 9.

a. FYGO opstiller kandidater til ledige bestyrelsesposter og udvalgsposter (undervisnings- og efteruddannelsesudvalget). De endelige valg finder sted på DSOG´s generalforsamling”. Såfremt medlemmet i løbet af funktions tiden opnår speciallægeanerkendelse, foretages nyvalg ved førstkommende generalforsamling”.

 

 

b. FYGO´s bestyrelse udpeger på DSOG´s foranledning 1 medlem og 1 suppleant, der begge skal være uddannelsessøgende, til det af Danske Regioner nedsatte udvalg, der besætter hoveduddannelsesforløb i gynækologi/obstetrik. Medlem og suppleant udpeges for en periode på 3 år, og såfremt medlemmet eller suppleanten i løbet af funktionstiden opnår speciallægeanerkendelse, udpeges et nyt medlem umiddelbart.

 

c. Ændres ansættelsesproceduren til hoveduddannelses-orløbene, indstiller FYGO´s bestyrelse til førstfølgende generalforsamling, hvorledes FYGO´s rolle forventes at være. Indtil førstfølgende generalforsamling efter ændret ansættelsesprocedure udpeger FYGO´s bestyrelse selv en evt. repræsentant.

§ 10.

a) Valg af FYGO´s kandidat til bestyrelsen i DSOG sker efter samme regler, som gælder for valg til bestyrelsen i FYGO, dog skal kandidaten være uddannelsessøgende. Det FYGOmedlem, der har stemmeret i DSOG´s bestyrelse, indstilles efter direkte valg på FYGOs generalforsamling for en periode af 2 år. Såfremt medlemmet i løbet af funktions tiden opnår speciallægeanerkendelse, foretages nyvalg ved førstkommende generalforsamling. Formanden for FYGO er associeret medlem af DSOG´s bestyrelse.

b. Det til et hvert tid siddende, af FYGO indstillet medlem af DSOG´s bestyrelse har møderet ved alle bestyrelsesmøder i FYGO og mødepligt til de bestyrelsesmøder, hvor FYGO´s bestyrelse ønsker det.

c. FYGO´s medlem af DSOG´s bestyrelse fratræder ordentligvis bestyrelseshvervet, hvis medlemsskab af FYGO ophører, ligesom FYGO´s afgående formand ved formandsskift i FYGO udtræder af DSOG´s bestyrelse.

§ 11.

Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte bestyrelsesmøder og bestyrelsens arrangementer refunderes.

§ 12.

Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt via FYGOs hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 13.

Beslutningen om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmerne er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for opløsningen.

Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til DSOG.