Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

Oprindeligt vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 12. marts 1983

Ændringer er senest vedtaget på foreningens generalforsamling, marts 2022

 • 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO).

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i relation til specialet gynækologi og obstetrik.

 • 2. Forhold til Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik (DSOG)

Foreningen er en fraktion af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Foreningen indgår i og repræsenteres i DSOG efter DSOG’s vedtægter.

 • 3. Medlemskab og hæftelse

Stk. 1. I FYGO kan alle yngre læger, der har dansk autorisation til selvstændigt virke (B-autorisation) optages som ordinære medlemmer.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages yngre læger, der ikke opfylder betingelserne for at blive ordinære medlemmer.

Ekstraordinære medlemmer bliver ordinære medlemmer, når de opfylder betingelserne herfor.

Ekstraordinære medlemmer kan deltage i FYGO’s arrangementer til medlemspris.

Ekstraordinære medlemmer er ikke stemmeberettigede eller valgbare ved FYGO’s generalforsamling.

Stk. 2. Indmeldelse sker elektronisk via FYGO’s hjemmeside www.fygo.dk. Medlemskab af FYGO forudsætter medlemskab af DSOG. Dette opnås automatisk ved indmeldelse i FYGO.

Stk. 3. Udmeldelse sker elektronisk via FYGO’s hjemmeside www.fygo.dk. Ved eventuel samtidig udmeldelse af DSOG skal dette anføres under ’Bemærkninger’. Som udmeldt betragtes ydermere den, der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.

Stk. 4. Når et FYGO-medlem bliver medlem af FAS ophører medlemskabet af FYGO. Alle FAS-medlemmer, der er medlemmer af DSOG, kan optages som støttemedlemmer af FYGO, mod et af FYGO’s generalforsamling fastsat årligt kontingent. Som støttemedlem kan man deltage i FYGO’s arrangementer til medlemspris. Støttemedlemmer er ikke valgbare eller stemmeberettigede ved FYGO’s generalforsamling.

Stk. 5. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 • 4. Foreningens struktur

Stk. 1. Alle ordinære medlemmer af FYGO kan deltage med stemmeret på foreningens generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den vælger en bestyrelse, som handler på foreningens vegne udadtil.

 • 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden den ordinære generalforsamling i DSOG. Bestyrelsen annoncerer tidspunkt og sted for generalforsamlingen senest 6 uger før afholdelse af denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen via FYGO’s hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYGO ́s bestyrelse, hvis mindst to ordinære bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes, hvis mindst 1/5 af FYGO’s ordinære medlemmer skriftligt begærer dette over for bestyrelsen. Bestyrelsen skal herefter og inden 2 uger skriftligt via FYGO’s hjemmeside annoncere den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes med mindst 2 ugers varsel til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling senest 6 uger efter annoncering.

Stk. 3. På generalforsamlingens ordinære møde skal følgende punkter optages på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning, herunder beretning fra udvalgene
 3. Årsregnskab og budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
 5. Valg af formand (hvert andet år eller ved afgang i utide)
 6. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg. Der vælges en repræsentant til hver af følgende poster (hvert andet år eller ved afgang i utide):

– DSOG’s bestyrelse

– Undervisningsudvalget

– Efteruddannelsesudvalget

– Repræsentant til Danske Regioners ansættelsesudvalg til               hoveduddannelsen i gynækologi/obstetrik.

Det endelige valg         finder sted på DSOG´s generalforsamling, jvf.                  DSOG’s vedtægter

 1. Valg af kasserer
 2. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen.
 3. Valg af intern revisor
 4. Eventuelt

Stk. 4. Foreningens formand er tillige formand for generalforsamlingen.

Stk. 5. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Stk. 6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed omkring afgørelser tæller formandens stemme dobbelt. Afstemning sker
normalt ved håndsoprækning. Afstemning skal ske skriftligt ved alle valg, personvalg og valg
omkring afgørelser, hvor mere end én kandidat er opstillet og i øvrigt når 2 medlemmer
kræver det.

Stk. 7. Ved stemmelighed til personvalg skal der foretages et bundet omvalg. Ved ny
stemmelighed afgøres personvalget ved lodtrækning.

Stk. 8. Der kan stemmes om sager optaget på dagsordenen ved skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved afstemningens begyndelse. Hvert fremmødt ordinært medlem kan højest medbringe én fuldmagt fra et andet ordinært medlem.

Stk. 9. Om sager, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan beslutning kun træffes, hvis intet medlem gør indsigelse herimod.

Stk. 10. Hvert år vælges en intern revisor, som vælges for to år.

 • 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden, der også er født associeret medlem af DSOG’s bestyrelse. Desuden består bestyrelsen af 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 4 associerede medlemmer og 2 suppleanter. De 4 associerede medlemmer udgøres af FYGO’s repræsentanter i henholdsvis DSOG’s bestyrelse, Uddannelsesudvalget, Efteruddannelsesudvalget og Ansættelsesudvalget.

Stk. 2. Valg af formand samt ordinære bestyrelsesmedlemmer sker ved den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Hvis afgang i utide nødvendiggør valg af flere ordinære medlemmer, afkortes valgperioden for de valgte, som får færrest stemmer, til ét år.

Formanden vælges først og altid for to år ad gangen også i tilfælde af afgang i utide. Dernæst vælges minimum 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Valg til repræsentative poster sker for 2 år ad gangen.

I tilfælde af kampvalg til bestyrelsen vil de to kandidater, der netop ikke opnår stemmer til at blive valgt som ordinært medlem, blive henholdsvis 1. og 2. suppleant, såfremt de ønsker dette. Alternativt vælges to suppleanter ved fornyet afstemning.

Stk. 3. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan kun ske én gang i to på hinanden følgende perioder. Funktionstid som suppleant fratrækkes ikke funktionstiden som bestyrelsesmedlem. Ingen må være medlem af bestyrelsen i mere end 3 på hinanden følgende fulde perioder.

Stk. 4. Valgbare er alle ordinære medlemmer af FYGO.

Stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Derudover står det bestyrelsen frit for at udpege øvrige nødvendige repræsentationer.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden og kasseren.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Stemmeret har kun bestyrelsens ordinære medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre ordinære bestyrelsesmedlemmer deltager på mødet. Ingen beslutning kan træffes, medmindre mindst tre ordinære medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen afgør om anden suppleanten inviteres til at deltage på bestyrelsens møder.

Stk. 9. Dersom formanden, et ordinært eller et associeret medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden eller har forventet fravær af mere end 6 måneders varighed, kan bestyrelsen vælge at rekonstituere sig og indkalde bestyrelsens suppleanter. Ved frafald af suppleanter kan bestyrelsen vælge at supplere sig med et af selskabets ordinære medlemmer indtil nyvalg kan finde sted, det vil sige indtil først kommende generalforsamling.

 • 7. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendig for det politiske og organisatoriske arbejde, herunder udnævne formænd, tovholdere mv. til at forestå dette arbejde.

Medlemmer af udvalg udpeges blandt foreningens ordinære medlemmer for en periode af to år.

Stk. 2. I tilfælde af blivende udvalg udfærdiger bestyrelsen et kommissorium for udvalget med angivelse af valgprocedure for udvalgsmedlemmer.

 • 8. Repræsentation i DSOG’s bestyrelse, uddannelsesudvalg, efteruddannelsesudvalg og ansættelsesudvalg

FYGO’s generalforsamling indstiller kandidater til DSOG’s bestyrelse, uddannelsesudvalg, efteruddannelsesudvalg og de af Danske Regioner nedsatte ansættelsesudvalg, der besætter hoveduddannelsesforløb i gynækologi/obstetrik. Det endelige valg til DSOG’s bestyrelse, uddannelsesudvalg og efteruddannelsesudvalg finder sted på DSOG’s generalforsamling.

Stk. 2. Valgbar er ordinære medlemmer af FYGO. Valgbar til ansættelsesudvalget er medlemmer af FYGO, der er uddannelsessøgende i hoveduddannelse i gynækologi/obstetrik.

Stk. 3. De associerede medlemmer af bestyrelsen har møderet ved alle bestyrelsesmøder i FYGO og mødepligt til de bestyrelsesmøder, hvor FYGO ́s bestyrelse måtte ønske det.

Stk. 4. Såfremt et af de associerede medlemmer af bestyrelsen opnår speciallægeanerkendelse i løbet af funktionstiden, kan bestyrelsen vælge af rekonstituere sig i henhold til §6, stk. 9.

stk.5. De associerede medlemmer af bestyrelsen fratræder ordentligvis repræsentationshvervet, hvis deres medlemsskab af FYGO ophører.

Stk. 6. Ændres ansættelsesproceduren til hoveduddannelsesforløbene, indstiller FYGO ́s bestyrelse til først følgende generalforsamling, hvorledes FYGO ́s rolle forventes at være fremadrettet. Indtil først følgende generalforsamling efter ændret ansættelsesprocedure udpeger FYGO ́s bestyrelse selv en evt. repræsentant.

 • 9. Rejseudgifter i forbindelse med arbejde for FYGO

Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte bestyrelsesmøder og bestyrelsens arrangementer refunderes.

Stk. 2. FYGO bestyrelse kan endvidere vælge at refundere rejseudgifter, hvor bestyrelsesmedlemmer repræsenterer FYGO i eksterne udvalg.

 • 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være annonceret skriftligt via FYGO’s hjemmeside, gerne samtidig med annoncering af generalforsamlingen, dog senest 2 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling og i øvrigt i henhold til § 5, stk. 2.

 • 11. Opløsning af foreningen

Beslutningen om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens ordinære medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for opløsningen.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning overgår eventuelle aktiver til DSOG.

For at se ældre vedtægtsændringer, klik her.