Kommissorium for kursusudvalg

Baggrund

FYGOs bestyrelse besluttede i foråret 2010 at oprette to kursusudvalg til at forestå planlægningen af foreningens kurser. For det første fordi bestyrelsen ønsker at frigive mere tid til det uddannelsespolitiske arbejde, for det andet fordi kurserne kun kan blive endnu bedre, hvis de bliver arrangeret af medlemmer med særlig interesse herfor. Da FYGOs kurser er en vigtig del af FYGOs virke, vil kursusaktiviteterne fortsat foregå i tæt samarbejde med bestyrelsen.

Formål

Kursusudvalgene skal stå for den praktiske planlægning og afholdelse af FYGOs kurser.

Sammensætning

Der er nedsat to kursusudvalg, et i hhv. Øst- og Vestdanmark, med hver en tovholder fra bestyrelsen. Medlemmerne vælges på FYGOs generalforsamling for 2 år, således at medlemmerne er på valg hvert andet år.

Udvalgene er sammensat af 6 medlemmer, der alle skal være påbegyndt uddannelse indenfor gynækologi og obstetrik.

Udvalgene forventes at skulle mødes med tovholderne ca. 1 gang årligt. Herudover kan udvalget mødes efter behov, men kan ikke forvente at få dækket udgifter i forbindelse med transport.

Udvalgets specifikke opgaver

  • Planlægningen af den årlige kursusrække med emner, undervisere og programmer
  • Den praktiske afholdelse og evaluering af kurser, herunder kontakten til kursisterne
  • Annoncering af kurserne på FYGO´s hjemmeside og i DSOG-bladet

Udvalgene er forpligtede til at følge de retningslinjer som i øvrigt foreligger angående kursusvirksomhed under FYGO.

Det tilstræbes at afholde de samme kurser i Øst og Vest, for at vores medlemmer får de samme tilbud i hele landet.

Økonomi

Kursernes økonomi styres primært af den ansvarlige for det enkelte kursus. Det vil dog være kursusudvalgets tovholdere fra bestyrelsen, som har adgang til FYGOs konto og som har det endelige ansvar.

Bestyrelsen står fortsat for kontakten til eventuelle sponsorer og for FYGOs internatkursus.

Medlemmer af kursusudvalget vil kunne deltage gratis på FYGO´s kurser, dog ikke på internatkurset.

Retningslinjer for kursusvirksomhed under FYGO

FYGO har udarbejdet retningslinjer med rammer for planlægning af FYGO-kurser, forplejning, honorering af underviser, evalueringsskemaer og kursusbeviser samt vejledning i annoncering mm.

Årsrapport

Udarbejdes forud for den årlige ordinære generalforsamling.