Bestyrelsens Ansvarsområder

Titel

Repræsentant

Funktion

Formand

Arushma
 • Deltager som associeret medlem i DSOGs bestyrelse (10 heldagsmøder pr. år)
 • Repræsenterer FYGO med oplæg ved DSOGs forårs – og efterårsmøde (2×2 dage)
 • Udfærdiger FYGOs handleplan for hvert år og årsberetning
 • Koordinerer bestyrelsens arbejdsopgaver samt følger op på handleplanen
 • Deltager i planlægningen og afholdelsen af FYGO-internatet
 • Besvarer diverse henvendelser og evt. høringer
 • Uddelegerer specifikke opgaver – gerne til specifikke personer

Næstformand

Asli
 • Sparrer med formanden
 • Overtager formandens forpligtelser ved fravær af formanden
 • Svarer på diverse henvendelser
 • Er sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Sekretær

Asli
 • Indkalder og udfærdiger dagsorden til bestyrelsesmøder – ca 8-10 pr år (i samarbejde med formanden)
 • Svarer på kontakter til foreningen
 • Er fast ordstyrer til bestyrelsesmøder
 • Er sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.
 • Booker lokaler
 • Samler godkendte referater til dropbox

Kasserer

(selvstændig post, vælges til GF)

 
Amalie
 • Holder løbende regnskab
 • Refunderer udlæg fra bestyrelsesmedlemmer m.v.
 • Har økonomisk overblik over kurser
 • Koordinerer med kursusansvarlige
 • Koordinerer med sponsoransvarlige
 • Udarbejder og fremlægger regnskab og budget til GF
 • Kontakter revisorer (valgt til Generalforsamling)

Repræsentant i ansættelsesudvalget

(associeret post, vælges til GF)

 

Maria
 • Deltager i og forbereder ansættelsessamtaler  til hoveduddannelse (6-12 møder årligt)
 • Har løbende korrespondance med bestyrelsen
 • Holder løbende evaluering af ansættelsesprocedurerne
 • Underviser evt. til hoveduddannelseskursus

Repræsentant i undervisningsudvalget (UU)

(associeret post, vælges til GF)

 

Gitte
 • Er ordinært medlem af DSOGs Undervisningsudvalg (UU) (5-6 møder årligt)
 • Videreformidler FYGOs holdning til spørgsmål der diskuteres i UU
 • Varetage FYGOs interesser i beslutninger der tages i UU.

Repræsentant i DSOGs bestyrelse 

(associeret post, vælges til GF)

 

Christina
 • Medlem af DSOGs bestyrelse (10 heldagsmøder pr. år)
 • Deltager i DSOGs forårs – og efterårsmøde (2×2 dage)
 • Repræsenterer FYGOs holdning i DSOGs bestyrelse
 • Rådgiver FYGOs bestyrelse om arbejdet i DSOGs bestyrelse

Repræsentant i efteruddannelses-udvalget

(associeret post, vælges til GF)

Kirstine
 • Repræsenterer FYGOs holdninger til efteruddannelse
 • Repræsenterer ligeledes FYGO i subspecialiseringsudvalget
 • Arrangerer efterårsmødet
 • Arrangerer relevante efteruddannelseskurser

Formand for kursusudvalg Vest

 

Asli & Sarah
 • Sparrer med udvalgets medlemmer ang. samtlige kurser
 • “Holder øje” med at deadlines overholdes
 • Afholder møde 1-2 gange årligt mhp. planlægning af årets kurser
 • Håndterer Safeticket og sikrer minimumsdeltagelse

Formand for kursusudvalg Øst

Caroline
 • Se ovenfor

Repræsentant i Komite for ekspertuddannelse indenfor gynækologi og obstetrik (EXPU)

Paul
 • Løbende vurdering af ansøgninger og forespørgsler, herunder skype-møder.
 • Et årligt heldagsmøde, hvor retningslinjer for ekspertuddannelsen lægges

Repræsentant i subspecialiserings udvalget (Knyttet til EFU)

 

Kirstine
 • Se ovenfor

Repræsentant i forsknings-træningsudvalget  

 

Sarah
 • Er med til at arrangere og afholde forskningstræningskurser (2-3 møder årligt)

Det regionale videreuddannelsesråd Øst

Frederikke indtil sept. 2024, herefter:
Caroline
Frederikke
 
 • Før FYGOs holdninger til den regionale uddannelse gældende (3-4 møder årligt)
 • Kommunikerer og kommer med inputs til dagsordener
 • Skriver referat til møderne

Det regionale videreuddannelsesråd Syd

Nicolaj
Paul
 
 • Se ovenfor

Følgegruppen Nord

(sv.t. regionale videreuddannelsesråd)

Gitte,
Maria
 • Se ovenfor

Repræsentant i Specialerådet Region Midt

(Findes kun i Region Midt)

Sarah
Gitte
 • Repræsenterer FYGOs til specialerådets møder, hvor der på anmodning udarbejdes specialespecifik rådgivning af gyn/obs-tiltag til regionen (5 møder årligt)

Medlemsregistrator

Asli
 • Ajourfører indmeldelser/udmeldelser af FYGO
 • Kontrollerer at kursusdeltagere er medlemmer af FYGO
 • Har kontakten til lægeforeningen

Sponsoransvarlig

 

 

Christina
 • Udfærdiger og sender ansøgninger én gang årligt til potentielle sponsorer
 • Følger løbende op og er orienteret om kursers datoer mm.
 • Står for kontakten med sponsorer til internat ang. stande, overnatning, middag osv
 • Skrive fakturaer og opkræver sponsorater
 • Sende budget til kasserer
 • Sørger for logoer til programmet til internatet

European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG)

 

Caroline
 • Er den danske repræsentant i ENTOG
 • Deltager i generalforsamlingen et sted i Europa (1 gang årligt)
 • Deltager i EBCOG (European board and college of obstetrics and gynaecology) kongressen (betalt af DSOG)
 • Indsamler ansøgninger til ENTOG-exchange
 • Sørge for kontakten til ENTOG exchange deltagere fra Danmark

Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynecologists (NFYOG)

Mathias
Paul
 • Er bestyrelsesmedlem i NFYOG (2 medlemmer fra hvert land)
 • 2 fysiske møder som afholdes forskellige steder i Norden
 • 2-4 virtuelle møder
 • Deler viden omkring speciallægeuddannelsen i Norden
 • Arrangerer oplæg og trainee dinner ifm. NFOG kongressen (hvert 2. år)

Webmaster

Asli
 • Vedligeholder, opdaterer og moderniserer hjemmesiden
 • Lægger oplæg/referater op på hjemmesiden

SoMe-ansvarlig

Asli,
Christina,
Caroline,
Frederikke
 • Udbreder kendskabet til FYGOs arbejde ved at gøre reklame for FYGOs aktiviteter bla via sociale medier (løbende arbejde).

1. og 2. suppleant

Sarah
Mathias
 • Deltager i bestyrelsesmøder

Repræsentant til specialernes dag (Nord, Syd og Øst)

Maria, Gitte, Sarah (Nord)
Nicolaj (Syd)
Mathias (Øst)
Som udgangspunkt repr. i videreuddannelsesrådene.
 • Deltager i og medarrangerer specialernes dag/karrieredag
 • Er kontaktperson til studentergrupper 

Tovholder til FYGO internat

Kirstine
 • Er tovholder for checklisten
 • Har kontakt til venue inkl deltagerantal, overnatning mm
 • Er tilmeldingsansvarlig i Safeticket

DJOG

Nicolaj
 • FYGOs repræsentant i DJOGs bestyrelse