Internationale Relationer

FYGO deltager aktivt i det internationale samarbejde omkring kvaliteten og indholdet i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik.

NFYOG
NFYOG (Nordisk Forening af Yngre Obstetrikere og Gynækologer) er en forening bestående af yngre gynækologer og obstetrikere fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Der sidder 2 repræsentanter fra hvert land i NFYOG. I 2021 blev FYGOs ene repræsentant, Arushma, valgt som formand for NFYOG.

Formålet med foreningen er at udveksle erfaringer vedrørende uddannelse til gensidig inspiration.

NFYOG afholder for første gang i år (2023) et online Webinar for alle uddannelseslæger i medlemslandende. Se mere under Kalender.

Herudover afholder NFYOG et symposium i tilknytning til NFOG kongressen, som afholdes hvert 2. år, hvor der er tradition for, at NFYOG afholder et socialt aftenarrangement for de yngre gynækologer og obstetrikere. NFOG kongressen i 2023 afholdes i August i Trondheim, Norge.

Læs mere på www.nfog.org


ENTOG
ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) er FYGOs europæiske samarbejdsorganisation. Netværket startede i 1992, selve organisationen blev stiftet i 1997 og den har i dag 29 medlemslande.

ENTOGs formål er at opnå en bedre forståelse af de uddannelsesmæssige forskelle medlemslandene imellem og sikre et mere ensartet uddannelsesniveau.

ENTOG arrangerer årligt et europæisk udvekslingsprogram for læger under uddannelse indenfor obstetrik og gynækologi. To danske læger får sammen med deltagere fra de øvrige europæiske lande lejlighed til at tilbringe en uge på en universitetsafdeling i et andet europæisk land. Efterfølgende repræsenterer deltagerne FYGO til den årlige generalforsamling i ENTOG hvor også repræsentanter fra EBCOG deltager. De årlige møder beskæftiger sig med uddannelsesrelevante emner.

Læs mere på www.entog.org


EBCOG
EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) er den europæiske sammenslutning af videnskabelige selskaber I gynækologi og obstetrik. I EBCOG arbejder man på at udarbejde fælles rekommandationer for de nationale selskaber vedrørende uddannelsesmæssige aspekter, klinisk praksis og postgraduat uddannelse. ENTOG er repræsenteret i EBCOG og i alle arbejdsgrupper under EBCOG. Derudover sender DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) og DFKO (Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation) repræsentanter til EBCOG.

Læs mere på www.ebcog.org


Fremtidige perspektiver
Europæisk harmonisering af uddannelsen er ikke nært forestående. Vel vidende at et fuldstændig ensartet og fælles europæisk uddannelsesprogram er urealistisk med de enorme sociokulturelle forskelle der eksisterer landene imellem, hersker der dog ikke tvivl om, at der vil ske en vis form for harmonisering. EBCOG arbejder utvetydigt i retning af europæisk harmonisering. Det enkelte land kan imidlertid frit tilrettelægge speciallægeuddannelsen, når blot den opfylder centralt fastlagte faglige minimumskrav. Vi har i Danmark på mange områder en uddannelsesmæssig høj standard, men dette er langt fra tilfældet i alle europæiske lande. Og selv i Danmark kan vi blive meget bedre på mange områder. F.eks. rækker EBCOGs forslag til minimumskrav for antallet af selvstændigt udførte terapeutiske procedurer i uddannelsestiden langt udover, hvad der i dag kræves i Danmark og anses for uddannelsesmæssigt realistisk. Hvis vi i Danmark skal leve op til disse krav indenfor rammerne af den gældende overenskomst stiller det således store krav til tilrettelæggelsen af vores uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi deltager aktivt i denne debat, hvor muligheden for indførelse af en fælles specialisteksamen, obligatorisk CPD (continous personal development) og ensartet subspecialisering blandt andet overvejes. Derfor prioriterer vi i FYGO dette arbejde højt.


Nyhedsformidling
Man kan holde sig orienteret om de internationale aktiviteter via FYGOs eller ovenstående hjemmesider.

FYGO februar 2023