Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære Medlemmer!  

Så er det tid til årets generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for alle FYGO’s medlemmer.  Der er kun mulighed for fysisk deltagelse.  
Alle FYGO-medlemmer er velkommen til at stille op til bestyrelsen eller udvalg på dagen. Det er også muligt at stille op in absentia. Dette foregår ved, at man laver en kort video på max 45 sekunder, hvor man fortæller lidt om sig selv og f.eks. hvad man kan bidrage med. Så afspiller vi videoen på dagen inden afstemningen. Send videoen til fygogf2022@gmail.com (send evt via Wetransfer, hvis filen er for stor til alm. mail) og tydeliggør om du stiller op “til alt”, “som menigt medlem”, eller om det f.eks. er til EFU-posten (ass. post) du stiller op til. 

 

Tid: 23. marts 2023 kl. 15.15-17.30 

Sted: Kolding Fjord Hotel. 

Programmet for generalforsamlingen  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandsberetning, herunder beretning fra udvalgene  

4. Årsregnskab for 2022 og budget for 2023, herunder fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 100 kr. 

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne (inklusiv vedtægtsændringer) 

6. Valg af formand for FYGO; Formanden ikke på valg, Bo Schneider Thomsen fortsætter  

7. Valg af kandidater til DSOG´s bestyrelse og udvalg. (FYGOs associerede poster, læs om posterne på hjemmesiden: 

–  DSOG’s bestyrelse: Nuværende medlem Cecilie Cramon trækker sig. Kandidater er velkomne til at stille op. Til valg for 1-årig periode.  

Undervisningsudvalget: Gitte Bro Smidt genopstiller.  Øvrige kandidater er velkomne til at stille op. Til valg for 2-årig periode. 

Efteruddannelsesudvalget: Ikke på valg 

Repræsentant til Danske Regioners ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen i gynækologi/obstetrik: 

Maria Gjaldbæk genopstiller. Øvrige medlemmer, som er i hoveduddannelse, er velkomne til at stille op. Til valg for 2-årig periode. Det endelige valg finder sted på DSOGs generalforsamling, jvf. DSOG’s vedtægter  

8. Valg af kasserer; kasseren er ikke på valg, Line Hupfeldt Lang fortsætter 

9. Valg af 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer (til valg for 2 årig periode) samt to suppleanter (til valg for 1 årig periode) til bestyrelsen: Asli Sena Kücükyildiz, Birgitte Luef, Paul Axelsson, Caroline Kann og Christina Lindegaard Poulsen genopstiller. Øvrige kandidater er velkomne til at stille op. 

10.  Valg af intern revisor (Til valg for en 2-årig periode) 

11.  Valg af repræsentanter til kursusudvalg øst: 3 pladser er på valg, en 1-årig plads og to 2-årige pladser.  

Valg af repræsentanter til kursusudvalg vest: 3 pladser er på valg. Man bliver valgt for en 2 årig periode.  

12. FYGO prisen 2023 

13. Eventuelt