Klumme februar 2014

feb 06, 2014

kære FYGO medlemmer

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det nye år og godt i gang med 2014’s udfordringer.

Året starter hårdt ud med næste ansættelsesrunde – og som det altid er, vil nogen gå derfra med et stort ønske opfyldt og en kursusstilling i hånden. Vi glæder os til at byde vores nye kolleger velkommen i specialet. Men der vil også altid være en stor del, for hvem drømmen ikke går i opfyldelse denne gang. Vores speciale er fortsat meget søgt, og den meget udskældte 4-års regel har ikke gjort kampen om pladserne mindre intens. Det stiller store krav til vores ansættelsesudvalg. Krav om, at udvælgelsesprocessen er fair og relativt ensartet henover regionerne. Krav om en åben og gennemskuelig proces. Og krav til en kvali-ficeret og grundig karrierevejledning til de, der enten skal kvalificere sig yderligere eller måske vælge en helt anden vej? Vi har i FYGO haft vores medlem af ansættelsesudvalget med til hver runde i hver region og håber på den måde at være med til at sikre jer alle så god en oplevelse som muligt.

Der blev i efteråret 2013 i DSOG sat gang i en gennemgående revidering af vores guideline arbejde. Det er et område, hvor vores speciale gennem mange år har udmærket sig – både nationalt og internationalt. I forlængelse af et ønske om at forny og optimere arbejds-gangen og metoderne omkring guidelinearbejdet, har DSOG nedsat en arbejdsgruppe. FYGO er også involveret i denne proces, og det har været fantastisk at opleve, den gennemgående værdsættelse af og det fortsatte ønske om deltagelse af yngre kolleger i processen. Det er noget helt særligt, at yngre læger får lov at deltage og bidrage til udarbejdelsen af vores retningslinjer!

Operation mand fortsætter rundt i landet og kommer også forbi din afdeling! Det er spændende at opleve den debat, der er blevet rejst i forlængelse heraf; både herhjemme og i vores nabolande! Vi er glade for opmærksomheden, det var netop et af formålene med kampagnen at få rejst debatten om værdien af diversitet og mangfoldighed i en gruppe – det værende sig studerende, kolleger, afdelinger eller specialer.

Vi er nu ved at have alle oplægsholdere på plads til internatet i marts måned. Se det foreløbige program samt dagsorden for generalforsamlingen her i bladet, men hold skarpt øje med vores hjemmeside for løbende opdateringer. Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Og ENDELIG er det lykkes os at få en ny hjemmeside! Det har været en lang og sej kamp, når midlerne er begrænsede og egne evner ikke rækker! Vi vil gerne sige tak for jeres tålmodighed og overbærenhed gennem det sidste år, og så håber vi, at I vil tage godt imod den nye! Tak til Malou Barbosa, vores webmaster, for det store arbejde, hun har lagt i det.

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand

Juleklumme 2013

dec 18, 2013

Kære FYGO-medlemmer

Så nærmer den søde juletid sig, og dermed er det også tid til at se tilbage på året, der er gået.

Vi har haft et begivenhedsrigt år i FYGO med stor udskiftning i bestyrelsen på næsten alle poster, herunder formandsposten. Vi har, som man nok kunne forvente, skullet bruge lidt tid på at finde vores ben – men jeg synes, at vi har fået godt hånd om de mange forskellige opgaver som bestyrelsesarbejdet rummer. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen, kursusudvalgene og de øvrige associerede medlemmer. I lægger et stort, frivilligt arbejde i vores organisation, og det er jeres fortjeneste, at vores arrangementer og organisatoriske aktiviteter lykkes og ofte med stor succes. Og tak til medlemmerne for god og trofast opbakning.

Arbejdet med at implementere den nye målbeskrivelse er allerede ved at være godt i gang på afdelingerne rundt i landet. Al overgang er svær, men også udfordrende og spændende, og jeg tror, at den nye målbeskrivelse vil medføre et generelt løft for uddannelsen for den enkelte og for specialet generelt.

Vi arbejder i FYGO tæt sammen med de specialespecifikke uddannelsesråd i regionerne og ikke mindst med DSOG’s uddannelsesudvalg på at få processen til at gå så glat som muligt. Jeg vil hermed gerne opfordre den enkelte uddannelsessøgende til at tage ansvar! Det er afgørende, at der fra ledelsesmæssig side prioriteres tid og plads til at opfylde de nye krav til supervisering, ligesom det stiller store krav til vores seniore kolleger til at påtage sig og løfte rollen som superviserende. Men i sidste ende ved vi alle, at det er vores eget ansvar at sørge for, at den enkeltes målbeskrivelse opfyldes og aktivt at påpege, når der er udfordringer, der forhindrer dette. Ved fælles hjælp skal vi nok få alle i mål!

Som i kan se her i bladet, har vi i forbindelse med karrieredagene på universiteterne lanceret vores kampagne for mangfoldighed i specialet! Denne kampagne er jo også rettet mod de studerende, vi gerne vil have til at søge specialet, og derfor er den ligeledes sendt ud i universiteternes studenterblade. Vi glæder os til fremadrettet at kunne præsentere ”månedens mand”. Vi håber, i vil tage godt imod dem på afdelingerne – både de modige mænd, der har stillet op til kampagnen, men i særdeleshed de unge mænd, der kommer som studerende og i introduktionsstillingerne.

Vi er nu i fuld gang med at planlægge forårets internat. Vi spurgte sidste års deltagere, om de ønskede, at vi skulle prioritere at fastholde arrangementet i sin daværende form. Der blev udtrykt generel opbakning til forsøgsvis at skifte venue med deraf følgende lavere deltagergebyr og mulighed for flere deltagere. Vi har derfor i år valgt at lægge FYGO’s internat på Christiansminde i Svendborg, som mange af jer måske kender fra ”Sandbjerg” møderne de sidste år. Vi er spændte på, hvordan det bliver, men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at sikre såvel det høje faglige som det festlige indhold.

Så sæt kryds i kalenderen den 20.-21. Marts 2014.

Til slut vil jeg blot ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi går 2014 i møde med glæde og optimisme – der er mange gode ting at se frem til, og vi håber at se så mange af jer, som muligt.

 

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand

 

 

Klumme april 2013

sep 23, 2013

Kære FYGO medlemmer

Så blev det igen tid til FYGO’s internat. Sidste år nød vi Vejlefjords skønne omgivelser i strålende solskin – i år var det i snestorm og kulde! Men det blev det ikke mindre smukt af. Vi var glade for, at i alle nåede sikkert frem, og håber i alle kom godt hjem. Igen i år var vores internat særdeles velbesøgt, og det lykkedes kun akkurat at få plads til alle. Vi håber både, det var et godt fagligt program såvel som det sociale, der lokkede.

Vi havde i år stor udskiftning i bestyrelsen. Således måtte vi sige farvel til nogle af de store arbejdskræfter. Først og fremmest vores formand, Marie Storkholm, der takkede af efter 3 år på posten. Men også Sofie Leisby Antonsen, Elise Hoffmann Munk Nielsen, Ida Kirkegaard, Henrik Højgaard, Helle Højgaard samt Peter Egede. Vi takker for jeres store indsats og ønsker jer al held fremover.
Men vi glæder os også over at sige velkommen til nogle nye ansigter. Jeg skriver således min første klumme som formand for FYGO, et arbejde, jeg ser frem til med stor glæde og forventning. Tak for valget! Endvidere blev Helene Hvidmann og Anne Cathrine Hoffgaard Munk genvalgt til bestyrelsen, og vi hilser nye ansigter velkomne: Mette Fabricius, Tine Greve, Vinnie Greve, Camilla Mandrup samt Malou Barbosa. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde.
Det var dejligt at opleve den store interesse for FYGO’s arbejde: således var der kampvalg til de fleste poster. Tak for opbakningen og ikke mindst jeres feedback på internatet og bestyrelsesarbejdet i det hele taget. Vi tager det hele med os i planlægningen af det kommende års arbejde.

Vi har flere spændende ting at arbejde med: Den nye målbeskrivelse er endelig ved at være færdigt bearbejdet – og det har været et stort arbejde for de involverede. Men der venter en mindst lige så stor opgave fremadrettet. Det varer ikke længe før den skal implementeres på de enkelte afdelinger og for den enkelte læge. Og det bliver en udfordring at være med til at sikre det optimale udbytte og ikke mindst udvikling – både for den enkelte, men så sandelig også for vores fremtidige speciale.

I forlængelse af ovenstående agter vi i FYGO at se nærmere på kompetencevurdering. Der har været meget stort fokus på dette videnskabeligt, ligesom vi bør skele til mange af vores kolleger i andre specialer, der har udviklet, og løbende udvikler, nye og bedre redskaber. Det stiller store udfordringer for både den yngre og erfarne kollega at skulle implementere dette i det daglige arbejde. Men der kan heller ikke længere herske tvivl om, at det er afgørende for kvalitetssikring og –løft – såvel som for optimering af uddannelsesforløb. Det er vejen frem!

Vores speciale er det 3. mest søgte – og det kan mærkes blandt ansøgerne! Vi vil i FYGO bestræbe os på at sikre et godt og ensartet forløb for alle – mellem ansøgere, mellem ansøgningsrunder og mellem regioner.

Men en af de store udfordringer, der ligger for FYGO bliver ikke mindre i disse tider: Vores forening favner bredere, for hvert år, der går og som konkurrencen skærpes! Vi skal sammen være med til at finde et fællesskab, der spænder fra de engagerede og målrettede medicinstuderende, over de ambitiøse prækursister til kursisterne og de nyuddannede speciallæger, der stadigt nærmer sig ”målet”!

Der er nok at tage fat i – men det er et spændende arbejde, og den slags bærer jo frugten i sig selv!

På bestyrelsens vegne

Maria Cathrine C. V. Schmidt

Formand

 

Klumme februar 2013

feb 23, 2013

Kære FYGO medlemmer,

I skrivende stund nærmer vi os årets FYGO internat på Vejlefjord, og i bestyrelsen arbejder vi lige nu med de sidste forberedelser for at sikre vores medlemmer et spændende og lærerigt arrangement. Igen i år er der stor tilslutning, og vi glæder os til at se jer alle.

Siden sidst er målbeskrivelsen blevet endeligt revideret og er nu godkendt af DSOG og Undervisningsudvalget. Der er indgået nogle kompromiser, men alt i alt er resultatet realistisk og burde sikre alle en god basisuddannelse i specialet.

I efteråret foretog FYGO en spørgeskemaundersøgelse omhandlende operative kompetencer blandt hoveduddannelseslæger. Det er der kommet nogle interessante data ud af. Blandt andet har undersøgelsen vist, at der er storeregionale forskelle i antallet af opnåede operationer. Undervisningsudvalget og de regionale uddannelsesråd er informeret om resultaterne, og vi håber, at vi i det kommende år kan arbejde for en endnu bedre og mere ligeværdig operativ oplæring – lige meget hvor i landet man uddanner sig.

En spørgeskemaundersøgelse rettet mod hoveduddannelseslægerne viste, at der var interesse for både kurser og andre faglige arrangementer for kursisterne. Bestyrelsen har derfor igen i år arrangeret bagvagtskurser og håber at de bliver velbesøgte.

Kursusudvalgene i både øst og vest har i 2012 afholdt en række velbesøgte kurser, og der er allerede  planlagt en spændende række kurser i løbet af foråret. Bestyrelsen takker medlemmerne af kursusudvalgene for deres gode arbejde.

Der har været lidt problemer med at holde hjemmesiden opdateret. I stedet har vi benyttet os af vores mailingsliste til at holde Jer medlemmer orienteret om blandt andet kurser. Så tilmeld dig mailinglisten og hold øje med hjemmesiden.

På årets generalforsamling må vi sige farvel til flere erfarne og yderst aktive medlemmer i bestyrelsen, ikke mindst Marie Storkholm, der som formand har gjort et kæmpe arbejde for at forbedre FYGOs medlemmers uddannelse og vilkår. Udover formandsposten er der også valg til flere ordinære ogassocierede bestyrelsesposter på årets general forsamling.  

På bestyrelsens vegne

Anne Cathrine Hoffgaard Munk

Juleklumme 2012

dec 23, 2012

Kære FYGO‐medlemmer
Året går på hæld og vi ser tilbage på et år med masser af fokus på uddannelse og
de udfordringer, der venter os i fremtiden.
Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik er fortsat
under revision og vi forventer, at den endelige reviderede version kommer i
starten af det nye år. Revisionen af målbeskrivelsen har givet anledning til
diskussion af forskellige aspekter af specialets fremtidige udvikling og især
subspecialisering og efteruddannelse er på dagsordenen.
Rekrutteringsdagene på universiteterne, både i Århus og København er afholdt
her i efteråret og det er glædeligt at opleve, at der stadig er stor interesse for
vores alsidige speciale – vi oplever mange målrettede studerende, der søger
vejledning omkring vejen ind i specialet for dem, der nu er underlagt 4‐års
reglen. Vi forsøger at være på forkant med gode råd angående den faglige profil
og har fokus på hvordan det accelererede forløb vil påvirke rekruttering til
specialet, samt ansættelse i både I og H‐stillinger fremover.
Karriereplanlægning og profilering også i H‐forløbet vil være til debat under
uddannelsespunktet på vores internat og generalforsamling i marts 2013. Er
man interesseret i at deltage i FYGO´s arbejde, kan man overveje at opstille til
bestyrelsen og alle er i øvrigt altid meget velkomne til at kontakte os med nye
ideer og kommentarer til vores arbejde.
Til sidst en stor tak til vores medlemmer, der deltager aktivt til vores kurser og
arrangementer. Vi glæder os til at se så mange af Jer, som muligt til vores
internat med emnet ”Genetik i gynækologi og obstetrik” d. 21‐22 marts 2013.
Hold jer orienteret på hjemmesiden, hvor det endelige program er at finde.
Med ønsket om en god jul og et inspirerende og lærerigt nytår.
På bestyrelsens vegne
Marie Storkholm