Titel Navn(e) Indhold
Formand Sarah Deltage som associeret medlem i DSOG´s bestyrelse (10 heldagsmøder pr. år)

 

 

Repræsentere FYGO med oplæg ved DSOG´s forårs – og efterårsmøde (2x2dage).

Klumme til DSOG-bladet og FYGOs hjemmeside (6 pr år)

FYGOs handleplan for hvert år og årsberetning

Koordinering af bestyrelsens arbejdsopgaver samt opfølgning på handleplanen

Deltage i planlægning og afholdelse af FYGO-internat

Besvare diverse henvendelser og evt. høringer

Uddelegere specifikke opgaver – gerne til specifikke personer

Næstformand Bo Sparring med formanden

 

 

Overtager formandens forpligtelser ved fravær af formanden

Svare på diverse henvendelser

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Sekretær

 

 

 

Hrefna Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder – ca 8-10 pr år (i samarbejder med formanden)

 

 

Svare på kontakter til foreningen

Fast ordstyrer til bestyrelsesmøder

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Booke lokaler

Samle godkendt referater til dropbox

Kasserer

 

(Selvstændig post vælges til GF)

Karen G Løbende holde regnskab, herunder:

 

 

Refundere udlæg fra bestyrelsesmedlemmer m.v.

Økonomisk overblik over kurser

Koordinere med kursusansvarlige

Koordinere med sponsoransvarlig

Udarbejde og fremlægge regnskab og budget til GF

Kontakt til revisorer (valgt til Generalforsamling)

Repræsentant i ansættelses-udvalget

 

 

(associeret post, vælges til GF)

Maria G. Deltage i og forberede ansættelsessamtaler  til hoveduddannelse

 

 

6-12 møder årligt

Løbende korrespondance med bestyrelsen

Løbende evaluering af ansættelsesprocedure

Evt. undervise til hoveduddanelseskursus

Repræsentant i undervisnings-udvalget (UU)

 

 

(associeret post, vælges til GF)

Arushma Ordinært medlem af DSOG’s Undervisningsudvalg

 

 

5-6 møder årligt

Videreformidle FYGO’s holdning til spørgsmål der diskuteres i UU

Varetage FYGO’s interesser i beslutninger der tages i UU.

Repræsentant i DSOGs bestyrelse

 

 

(associeret post, vælges til GF)

Poul Medlem af DSOG´s bestyrelse

 

 

10 heldagsmøder pr. år

Deltage i DSOG´s forårs – og efterårsmøde (2x2dage)

Skal repræsentere FYGOs holdning i DSOGs bestyrelse

Rådgive FYGOs bestyrelse om arbejdet i DSOGs bestyrelse

Repræsentant i efteruddannelses udvalget (EFU)

 

 

(associeret post, vælges til GF)

Hrefna Repræsenterer FYGOs holdninger til efteruddannelse

 

 

Repræsenterer ligeledes FYGO i subspecialiseringsudvalget

Arrangere efterårsmødet

Arrangere relevante efteruddannelseskurser

Formand for kursusudvalg vest Gitte Sparring med udvalgets medlemmer ang. samtlige kurser

 

 

’Holde øje’ med at deadlines overholdes

Afholde møde 1-2 gange årligt mhp. planlægning af årets kurser

Håndtere Safeticket og sikre minimumsdeltagelse

Sørge for at sende kursusoplæg til webmster

Formand for kursusudvalg øst Bo Se ovenfor
Repræsentant i EXPU

 

 

Paul Kommisorium for ekspert uddannelse (se DSOGs hjemmeside)

 

 

Løbende vurdering af ansøgninger og forespørgsler, herunder skype-møder.

Et årligt heldagsmøde, hvor retningslinier for ekspertuddannelse lægges

Repræsentant i subspecialiserings udvalget (Knyttet til EFU) Hrefna  
Repræsentant i forskningstræningsudvalget Paul 2-3 møder årligt, udvalget arrangerer og afholder forskningstræningskurser
Det regionale videreuddannelses-råd øst  Bo, Cecilie 3-4 møder årligt

 

 

Gøre FYGOs holdninger til den regionale uddannelse gældende

Løbende kommunikation og input til dagsordner

Skriver referat

Det regionale videreuddannelses-råd syd

Birgitte

Se ovenfor
Følgegruppen nord

 

 

(sv.t regionale videreuddelsesråd)

Gitte, Karen G Se ovenfor

 

 

Specialerådet region Midt (Findes kun i region midt) Maria, Gitte  Råd med regionens ledende overlæger mfl.

 

 

Konsensusdannelse om gyn-obs tiltag i regionen

Medlems-registrator Hrefna Ajourføre indmeldelser/udmeldelser af FYGO

 

 

Kontrollere at kursusdeltagere er medlem af FYGO

Kontakt til lægeforeningen

Sponsoransvarlig

Karen H, Asli, Line

Udsende breve én gang årligt til potentielle sponsorer

 

 

Løbende opfølgning og orienteret om kursers datoer mm.

Kontakt med sponsorer til internat ang. stande, overnatning, middag osv

Skrive fakturer og opkræve sponsorater

Sende budget til kasserer

Sørge for logoer til programmet til internatet

ENTOG  Cecilie ENTOG = European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology

 

 

Kontakt til ENTOG (DKs repræsentant)

Deltagelse i generalforsamling et sted i Europa (1x årligt)

Deltagelse i EBCOG (European board and college of obstetrics and gynaecology) kongressen (betalt af DSOG)

Indsamle ansøgninger til ENTOG-exchange

Sørge for kontakt til ENTOG exchange deltagere fra DK

NFYOG

Arushma (formand)

Asli

 

NFYOG = Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynecologists

 

 

Bestyrelsesmedlem (2 fra hvert land)

2-3 årlige møder som afholdes forskellige steder i Norden

Dele viden omkring speciallæge uddannelse i Norden

Arrangere trainee dinner ifm NFOG kongressen (hvert 2.år)

Webmastere Line, Bo, Asli  Vedligeholde, opdatere og modernisere hjemmeside

 

 

Lægge oplæg/referater op på hjemmesiden

 

PR-ansvarlig Sarah, Arushma, Karen H
Udbrede kendskabet til FYGOs arbejde ved at gøre reklame for FYGOs aktiviteter bla via sociale medier, som instagram.
Løbende arbejde.
 
Sende nyhedsbreve ud
1. og 2. suppleant Line og Cecilie.

 

Deltage i bestyrelsesmøder

 

 

Repræsentant til specialernes dag (nord, syd og øst) Sarah, Gitte, Maria, Karen G (Nord)

Birgitte (syd)

Arushma, + diverse (øst)

Deltage i og medarrangere specialernes dag/karrieredag

 

Kontaktperson til studentergrupper

(som udgangspunkt rep. i videreudd.rådene)

Tovholder til FYGO internat TBA Tovholder for checklisten

 

 

Kontakt til venue inkl deltagerantal, overnatning mm

Tilmeldingsansvarlig i safeticket

DJOG Birgitte

FYGO’s repræsentant i DJOGs bestyrelse