Denne rapport er udarbejdet af bestyrelsen for Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO) på baggrund af data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt FYGOs medlemmer, i en 2-årig periode, fra august 2015 til og med juli 2017. Spørgeskemaet har været sendt til alle introduktionslæger i gynækologi og obstetrik i Danmark under sidste del af deres 1-årige ansættelse (10. til 12. måned).

Undersøgelsen har haft til formål at belyse hvorvidt yngre læger i introduktionsstillinger opnår tilfredsstillende antal og kompetenceniveauer i de procedurer, som er anført i målbeskrivelsen. Dette med det formål, at identificere brugbare metoder til kompetenceopnåelse samt at belyse de mulige udfordringer, der gør sig gældende for yngre lægers uddannelse. Undersøgelsen skal danne grundlag for en målrettet indsats for at sikre de fornødne rammer for en grundig klinisk oplæring i hele landet.

Oplæring i praktiske færdigheder – kirurgiske såvel som obstetriske – er en vigtig del af introlægernes uddannelse, som i høj grad afhænger af afdelingernes mulighed for at tilbyde supervision/mesterlære. I speciallægeuddannelserne i Danmark har vi ikke nogen afsluttende eksamen. Godkendelse af speciallægers uddannelse sker ved løbende vurdering af lægernes kompetencer, indenfor alle lægeroller. Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en oversigt over anbefalede kompetencevurderingsmetoder og de metoder, der er valgt til brug i gynækologi og obstetrik, er specificeret i målbeskrivelsen. Niveauet af kompetenceopnåelse er specificeret udfor hver enkelt procedure, og der er angivet et minimumsantal af indgreb, som forventes udført i løbet af introduktionsuddannelsen.

En faldende kandidatalder samt tidsfrist for ansættelse i hoveduddannelsesstilling (4-årsreglen, nu 6-års reglen) medfører at introduktions- og hoveduddannelseslæger har et  mindre erfaringsgrundlag end tidligere. Dette, kombineret med stigende produktionskrav i den kliniske hverdag, kan gøre det svært at honorere kravet om supervision/mesterlære og produktion. Vores formål med undersøgelsen er at illustrere uddannelsesforholdene i de forskellige uddannelsesregioner såvel kvantitativt som kvalitativt. Vi håber, at kortlægningen af de faktiske forhold kan bidrage til større forståelse af de mulige daglige udfordringer og forhåbentlig danne et grundlag for konstruktiv dialog om fremtidige forbedringer.

Læs hele rapporten her:

Introlægerapport 2017

 

Bedste hilsner

FYGOs bestyrelse