Ansvarsområde Navn(e) Indhold
Formand   Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder – ca 8-10 pr år

Deltage som associeret medlem i DSOG´s bestyrelse ca. 10 heldagsmøder pr. år

Repræsentere FYGO med oplæg ved DSOG´s forårs – og efterårsmøde, 2x2dage.

Klumme til DSOG-bladet 6 pr år

FYGO-handleplan og årsberetning

Koordinering af bestyrelsens arbejdesopgaver samt opfølgning på handleplanen

Deltage i planlægning og afholdelse af FYGO-internat

Besvare diverse henvendelser og evt. høringer

Næstformand   Sparring med formanden

Ovetager formandens forpligtelser ved længerevarende fravær af formanden

Svare på div. henvendelser

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Sekretær

 

 

  Ajourføre indmeldelser/udmeldelser

Svare på kontakter til foreningen

Fast ordstyrer til bestyrelsesmøder

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Kasserer   Løbende holde regnskab, herunder:

Refundere udlæg fra bestyrelsesmedlemmer m.v.

Økonomisk overblik over kurser

Koordinere med kursusansvarlige

Koordinere med sponsoransvarlig

Udarbejde og fremlægge regnskab og budget til GF

Kontakt til revisorer

Kontakt til DSOGs kasserer

Kursusansvarlig vest   Sparring med udvalgets medlemmer ang. samtlige kurser

’Holde øje’ med at deadlines overholdes

Afholde møde 1-2 gange årligt mhp planlægning af årets kurser

Tjekke kontoudskrifter mm.

Kursusansvarlig øst   Se ovenfor
Repræsentant i ansættelsesudvalget   Deltage i og forberede ansættelsessamtaler

6-12 møder årligt

Løbende korrespondance med bestyrelsen

Løbende evaluering af ansættelsesprocedure

For nuværende skal repræsentanten være fra Region Syd

Repræsentant i UU   Ordinært medlem af DSOG’s Undervisningsudvalg, 5-6 møder årligt

Videreformidle FYGO’s holdning til spørgsmål der diskuteres i UU

varetage FYGO’s interesser i beslutninger der tages i UU.

Repræsentant i DSOG   Medlem af DSOG´s bestyrelse, ca. 10 heldagsmøder pr. år

Deltage i DSOG´s forårs – og efterårsmøde 2x2dage

Skal repræsentere FYGOs holdning i DSOGs bestyrelse

Rådgive FYGOs bestyrelse om arbejdet i DSOGs bestyrelse

Repræsentant i EXPU   Løbende vurdering af ansøgninger og forespørgsler, herunder skype-møder.

Et årligt heldagsmøde, hvor retningslinier for ekspertuddannelse lægges

Repræsentant I EFU   Repræsentere FYGOs holdninger til efteruddannelse

Arrangere Novembermøde

Arrangere relevante efteruddannelseskurser

Repræsentant i forskningstræningsudvalget   2-3 møder årligt, udvalget arrangerer og afholder forskningstræningskurser
Det regionale videreuddannelsesråd øst   3-4 møder årligt

Gøre FYGOs holdninger til den regionale uddannelse gældende

Løbende kommunikation og input til dagsordner

Det regionale videreuddannelsesråd syd   Se ovenfor
Følgegruppen nord   2 årlige møder

 

Specialerådet region Midt   Råd med regionens ledende overlæger mfl. Konsensusdannelse om gyn-obs tiltag i regionen
Sponsoransvarlig   Udsende breve én gang årligt til potentielle sponsorer

Løbende opfølgning og orienteret om kursers datoer mm.

Kontakt med sponsorer til internat ang. stande, overnatning, middag osv

ENTOG   Kontakt til ENTOG (DKs danske bestyrelsesmedlem)

Indsamle ansøgninger til ENTOG-deltagelse

NFYOG   2-3 årlige møder som afholdes forskellige steder i Norden.

National kontaktperson for uddannelsessøgende fra de øvrige nordiske lande

Udvalg vedr FYGO-internat   Planlægning af fagligt og socialt program for næste års internatet

kontakt til undervisere, kontakt til location/venue

Tilmeldingsansvarlig

 

Webmaster   Vedligeholde, opdatere og modernisere hjemmeside
1. suppleant   Deltage i bestyrelsesmøder
Hoveduddannelseskursus øst   Arrangere kursus om ansøgning til hovedudannelse
Spørgeskemaundersøgelse   Planlægning af spørgeskema-undersøgelse til alle kursister

Bearbejdning af data, når disse foreligger

Kontaktperson til GO   Ganske lidt aktivitet
Kursistkurser   Arrangere 1-2 kursistkurser årligt
Specialernes dag   Deltage i og medarrangere specialernes dag/karrieredag

Kontaktperson til studentergrupper