Titel Navn(e) Indhold
Formand Fjóla Deltage som associeret medlem i DSOG´s bestyrelse (10 heldagsmøder pr. år)

Repræsentere FYGO med oplæg ved DSOG´s forårs – og efterårsmøde (2x2dage).

Klumme til DSOG-bladet og FYGOs hjemmeside (6 pr år)

FYGOs handleplan for hvert år og årsberetning

Koordinering af bestyrelsens arbejdsopgaver samt opfølgning på handleplanen

Deltage i planlægning og afholdelse af FYGO-internat

Besvare diverse henvendelser og evt. høringer

Uddelegere specifikke opgaver – gerne til specifikke personer

Næstformand Hellen Sparring med formanden

Overtager formandens forpligtelser ved fravær af formanden

Svare på diverse henvendelser

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Sekretær

 

 

Malene Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder – ca 8-10 pr år (i samarbejder med formanden)

Svare på kontakter til foreningen

Fast ordstyrer til bestyrelsesmøder

Sparringspartner til formanden vedr. bestyrelsesmøder, politiske diskussioner mv.

Booke lokaler

Samle godkendt referater til dropbox

Kasserer Susani Løbende holde regnskab, herunder:

Refundere udlæg fra bestyrelsesmedlemmer m.v.

Økonomisk overblik over kurser

Koordinere med kursusansvarlige

Koordinere med sponsoransvarlig

Udarbejde og fremlægge regnskab og budget til GF

Kontakt til revisorer (valgt til Generalforsamling)

Repræsentant i ansættelses-udvalget

(associeret post, vælges til GF)

Malou Deltage i og forberede ansættelsessamtaler  til hoveduddannelse

6-12 møder årligt

Løbende korrespondance med bestyrelsen

Løbende evaluering af ansættelsesprocedure

Evt. undervise til hoveduddanelseskursus

Repræsentant i undervisnings-udvalget (UU)

(associeret post, vælges til GF)

Louise Ordinært medlem af DSOG’s Undervisningsudvalg

5-6 møder årligt

Videreformidle FYGO’s holdning til spørgsmål der diskuteres i UU

Varetage FYGO’s interesser i beslutninger der tages i UU.

Repræsentant i DSOGs bestyrelse

(associeret post, vælges til GF)

Ida Medlem af DSOG´s bestyrelse

10 heldagsmøder pr. år

Deltage i DSOG´s forårs – og efterårsmøde (2x2dage)

Skal repræsentere FYGOs holdning i DSOGs bestyrelse

Rådgive FYGOs bestyrelse om arbejdet i DSOGs bestyrelse

Repræsentant i efteruddannelses udvalget (EFU)

(associeret post, vælges til GF)

Hellen Repræsenterer FYGOs holdninger til efteruddannelse

Repræsenterer ligeledes FYGO i subspecialiseringsudvalget

Arrangere efterårsmødet

Arrangere relevante efteruddannelseskurser

Formand for kursusudvalg vest Sarah Sparring med udvalgets medlemmer ang. samtlige kurser

’Holde øje’ med at deadlines overholdes

Afholde møde 1-2 gange årligt mhp. planlægning af årets kurser

Håndtere Safeticket og sikre minimumsdeltagelse

Sørge for at sende kursusoplæg til webmster

Formand for kursusudvalg øst Bo Se ovenfor
Repræsentant i EXPU

 

Maria Kommisorium for ekspert uddannelse (se DSOGs hjemmeside)

Løbende vurdering af ansøgninger og forespørgsler, herunder skype-møder.

Et årligt heldagsmøde, hvor retningslinier for ekspertuddannelse lægges

Repræsentant i subspecialiserings udvalget Ida Jepsen
Repræsentant i forskningstræningsudvalget  Malou 2-3 møder årligt, udvalget arrangerer og afholder forskningstræningskurser
Det regionale videreuddannelses-råd øst  Maria, Suher 3-4 møder årligt

Gøre FYGOs holdninger til den regionale uddannelse gældende

Løbende kommunikation og input til dagsordner

Skriver referat

Det regionale videreuddannelses-råd syd Susani Se ovenfor
Følgegruppen nord

(sv.t regionale videreuddelsesråd)

Malou, Sarah Se ovenfor

 

Specialerådet region Midt (Findes kun i region midt) Line Råd med regionens ledende overlæger mfl.

Konsensusdannelse om gyn-obs tiltag i regionen

Medlems-registrator Malene Ajourføre indmeldelser/udmeldelser af FYGO

Kontrollere at kursusdeltagere er medlem af FYGO

Kontakt til lægeforeningen

Sponsoransvarlig Suher (Line) Udsende breve én gang årligt til potentielle sponsorer

Løbende opfølgning og orienteret om kursers datoer mm.

Kontakt med sponsorer til internat ang. stande, overnatning, middag osv

Skrive fakturer og opkræve sponsorater

Sende budget til kasserer

Sørge for logoer til programmet til internatet

ENTOG  Maria ENTOG = European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology

Kontakt til ENTOG (DKs repræsentant)

Deltagelse i generalforsamling et sted i Europa (1x årligt)

Deltagelse i EBCOG (European board and college of obstetrics and gynaecology) kongressen (betalt af DSOG)

Indsamle ansøgninger til ENTOG-exchange

Sørge for kontakt til ENTOG exchange deltagere fra DK

NFYOG Malene, Anne NFYOG = Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynecologists

Bestyrelsesmedlem (2 fra hvert land)

2-3 årlige møder som afholdes forskellige steder i Norden

Dele viden omkring speciallæge uddannelse i Norden

Arrangere trainee dinner ifm NFOG kongressen (hvert 2.år)

Webmastere Hellen, Bo Vedligeholde, opdatere og modernisere hjemmeside

Lægge oplæg/referater op på hjemmesiden

Sende nyhedsbreve ud

PR-ansvarlig Sarah ??
1. og 2. suppleant  Suher og Sarah Deltage i bestyrelsesmøder

Deltage i bestyrelsesarbejde

Repræsentant til specialernes dag (nord, syd og øst) Sarah (vest)

Susani (syd)

Suher/Maria (øst)

Deltage i og medarrangere specialernes dag/karrieredag

Kontaktperson til studentergrupper

(som udgangspunkt rep. i videreudd.rådene)

Tovholder til FYGO internat Malene Tovholder for checklisten

Kontakt til venue inkl deltagerantal, overnatning mm

Tilmeldingsansvarlig i safetciket